Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο ανακοίνωσε ο ΧρυσοχοΐδηςΝα περιορίσει το μπαράζ των "λουκέτων" επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά, επιχειρεί το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για το πτωχευτικό δίκαιο, που παρουσίασε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα, με το νέο νομοσχέδιο για την «Προ-πτωχευτική Διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων» ,όπως ανέφερε ο υπουργός,"δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, ενισχύεται η δυνατότητα εξυγίανσης επιχειρήσεων που είναι βιώσιμες, διασφαλίζεται η προστασία των πιστωτών και διασώζονται θέσεις εργασίας».

Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για την Προ-πτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων είναι τα εξής :

1 Με τη συγκεκριμένη θεσμική αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής διαδικασίας η απόπειρα διάσωσης της επιχείρησης δεν γίνεται στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, όπως γινόταν μέχρι σήμερα (κυρίως με το θεσμό του σχεδίου αναδιοργάνωσης). Στη χώρα μας η πτώχευση, οικονομικά και κοινωνικά, συνδέεται με την εκκαθάριση, με αποτέλεσμα οι απόπειρες αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο της πτώχευσης να υπονομεύονται από την απαξίωση της επιχείρησης στα μάτια των πελατών και προμηθευτών της.

2 Ο Πτωχευτικός Κώδικας που ισχύει μέχρι σήμερα προβλέπει μεν για το προ-πτωχευτικό στάδιο τη διαδικασία της συνδιαλλαγής, χωρίς όμως η συμφωνία που απορρέει από αυτή τη διαδικασία να δεσμεύει τους μη συναινούντες πιστωτές. Έτσι, δημιουργείται αυτό που στην οικονομική επιστήμη αποκαλείται «πρόβλημα της συλλογικής δράσης». Δηλαδή, ακόμη και αν όλοι οι πιστωτές αναγνωρίζουν ότι μια ρύθμιση των απαιτήσεών τους που θα διασώσει τον οφειλέτη θα είναι προς το συλλογικό συμφέρον, κάθε ένας χωριστά μπορεί να ελπίζει ότι οι λοιποί πιστωτές θα υποστούν το κόστος της ρύθμισης και θα εξυγιάνουν την επιχείρηση του οφειλέτη, χωρίς όμως ο πιστωτής αυτός να υποστεί τις θυσίες της ρύθμισης. Για τον λόγο αυτό παρατηρείται ότι, ενώ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εισέρχεται στις διαδικασίες των άρθρων 99 επ., πολύ λίγες επιτυγχάνουν συμφωνία με τους πιστωτές τους και πραγματική εξυγίανση.

3 Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα εισάγεται η δυνατότητα δέσμευσης των μη συναινούντων πιστωτών, λύνοντας έτσι το προαναφερθέν «πρόβλημα της συλλογικής δράσης».

4 Δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ως προς την κατάρτιση της συμφωνίας. Συγκεκριμένα δίνεται, κατά το γαλλικό πρότυπο, η δυνατότητα να καταλήξουν οφειλέτης και δανειστές σε συμφωνία χωρίς επίσημη διαδικασία διαπραγματεύσεων, με εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφεύγεται όπου είναι εφικτό (συνήθως όταν οι δανειστές είναι λίγοι και συνεργάζονται μεταξύ τους) η δημιουργία αβεβαιότητας ως προς την επιβίωση της επιχείρησης που συνεπάγεται σήμερα η υπαγωγή σε διαδικασία συνδιαλλαγής.

5 Στην περίπτωση που επιλέγεται η διαδικασία επίσημης διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης δίνονται δύο δυνατότητες - είτε να συνάπτουν τη συμφωνία απευθείας οι πιστωτές, είτε να συγκαλείται συνέλευση των πιστωτών. Η δεύτερη, πιο "βαριά" διαδικασία αναμένεται ότι θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει πληθώρα πιστωτών που είναι δύσκολο να συντονιστούν διαφορετικά.

6 Ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης δίνεται ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στα μέρη με ενδεικτική δυνατότητα χρήσης διαφόρων μέτρων από τα πιο ήπια (π.χ. απλή παράταση του χρόνου αποπληρωμής υποχρεώσεων) μέχρι τα πιο δραστικά (π.χ. κεφαλαιοποίηση των χρεών ή και μεταβίβαση της επιχείρησης), ώστε να καλύπτονται κατά το δυνατό όλες οι περιπτώσεις ανάλογα με την έκταση του προβλήματος της επιχείρησης.

7 Η ανάγκη της διάσωσης της επιχείρησης δεν έρχεται σε σύγκρουση, αλλά αντίθετα συμπλέει με τα συμφέροντα των πιστωτών, αφού κατά κανόνα οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν περισσότερο από μια λειτουργούσα επιχείρηση, από ό,τι θα ικανοποιούνταν από την αναγκαστική πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.

8 Τίθεται ως κριτήριο της διαδικασίας εξυγίανσης το να μη παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών

9 Για την αποφυγή άδικων αποτελεσμάτων το νομοσχέδιο προβλέπει ουσιαστικά κριτήρια για την επικύρωση της συμφωνίας. Ενδεικτικά προβλέπεται ότι με βάση τη συμφωνία πρέπει οι πιστωτές να μην περιέρχονται σε χειρότερη θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν αν ο οφειλέτης πτώχευε και πρέπει να τηρείται η αρχή της ισότητας μεταξύ πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση – ρυθμίσεις που συνιστούν ουσιώδεις δικλείδες ασφαλείας για τους μικρούς πιστωτές.

10 Η διάσωση της επιχείρησης δεν σημαίνει αναγκαία και τη διάσωση του φορέα της – του επιχειρηματία. Αυτό θα ήταν αντίθετο με την οικονομική λογική, αφού στην περίπτωση της επιτυχίας της επιχείρησης ο επιχειρηματίας καρπώνεται τα κέρδη και συνεπώς πρέπει κατά κύριο λόγο να υφίσταται από την άλλη πλευρά τις οικονομικές συνέπειες της αποτυχίας. Και κοινωνικά όμως μπορεί να είναι άδικη η διάσωση του επιχειρηματία σε βάρος των πιστωτών που συχνά είναι περισσότερο άξιοι προστασίας (π.χ. εργαζόμενοι, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.). Είναι λοιπόν ενδεχόμενο η διάσωση της επιχείρησης να συνεπάγεται την απώλεια του ελέγχου της από τον επιχειρηματία, όπως θα συμβαίνει όταν η διάσωση θα γίνεται με μεταβίβαση της επιχείρησης ή (ενδεχομένως) με κεφαλαιοποίηση χρεών.

Παραδείγματα εξυγίανσης επιχειρήσεων με τις νέες ρυθμίσεις που προβλέπονται στην προ-πτωχευτική διαδικασία

α. Ανώνυμη εταιρεία οφείλει 10.000.000 Ευρώ. Τρίτος αγοράζει το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησής της χωρίς να αναλάβει μέρος του παθητικού έναντι 5.000.000 Ευρώ, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μερική ικανοποίηση των πιστωτών οι οποίοι συμφωνούν να διαγράψουν τα υπόλοιπα.

β. Ανώνυμη εταιρεία οφείλει 10.000.000 Ευρώ. Τρίτος αγοράζει το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησής της, αναδέχεται υποχρεώσεις 3.000.000 Ευρώ και καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς 3.000.000 Ευρώ. Τα εναπομένοντα 4.000.000 Ευρώ διαγράφονται.

γ. Ανώνυμη εταιρεία οφείλει 10.000.000 Ευρώ. Τρίτος αγοράζει το ενεργητικό ενός από τους δύο κλάδους της δραστηριότητάς της έναντι τιμήματος 4.000.000 Ευρώ. Από τα εναπομένοντα 6.000.000 Ευρώ, 1.000.000 Ευρώ παραμένει ως χρέος του οφειλέτη, 3.000.000 Ευρώ κεφαλαιοποιούνται και 2.000.000 Ευρώ διαγράφονται.

δ. Ανώνυμη εταιρεία οφείλει 10.000.000 Ευρώ. Οι πιστωτές της εισφέρουν σε ανώνυμη εταιρεία που συστήνεται για τον σκοπό αυτόν τις απαιτήσεις τους. Στη συνέχεια η νέα ανώνυμη εταιρεία αγοράζει έναντι 10.000.000 Ευρώ το σύνολο του ενεργητικού της παλιάς. Το τίμημα συμψηφίζεται με τις απαιτήσεις που ανήκουν πλέον στη νέα εταιρεία. Έτσι η επιχείρηση περιέρχεται ελεύθερη χρεών σε εταιρεία που ανήκει στους πιστωτές.

ε. Ανώνυμη εταιρεία οφείλει 10.000.000 Ευρώ. Οι πιστωτές της εισφέρουν σε νέα ανώνυμη εταιρεία απαιτήσεις ύψους 5.000.000 Ευρώ και η νέα εταιρεία αγοράζει τον έναν από τους δύο κλάδους της δραστηριότητας της παλαιάς ανώνυμης εταιρείας έναντι 5.000.000 Ευρώ (με συμψηφισμό των απαιτήσεών της κατά της παλαιάς εταιρείας) και αναδέχεται επιπλέον υποχρεώσεις 2.000.000 Ευρώ. Από τις εναπομένουσες υποχρεώσεις της παλαιάς ανώνυμης εταιρείας, 1.000.000 Ευρώ ορίζεται ότι θα καταβληθεί σε δόσεις με βάση την αναμενόμενη κερδοφορία του εναπομένοντος κλάδου της, ενώ 2.000.000 Ευρώ εξοφλούνται από αύξηση κεφαλαίου που καλύπτουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της παλαιάς εταιρείας και τρίτοι επενδυτές.

310 εκατ.ευρώ ζημιές στις Ελληνικές Επιχειρήσεις ΝαυτιλίαςΓια προβληματική πλέον επιβίωση της ελληνικής Ακτοπλοΐας και για ζημιές που αγγίζουν φέτος τα 310 εκατομμύρια ευρώ, κάνει λόγο η Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τον απολογισμό έτους 2010 που έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

«Η εθνική οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τον εκτεταμένο κρατικό παρεμβατισμό και την πλήρη αδιαφορία του κράτους προς τα προβλήματα που βιώνει η ακτοπλοϊκή οικογένεια, είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ακτοπλοΐα, η οποία κατέληξε στο να εγγράψει φέτος συνολικά περίπου 310 εκατομμύρια ευρώ ζημιές, τονίζει η ΕΕΝ. Αναφέρει ότι η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου ουδεμία προσπάθεια έκανε για την αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών δημόσιας υπηρεσίας ούτε για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Η Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας ζητά την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα, ώστε το τελικό προϊόν, το ακτοπλοϊκό εισιτήριο να γίνει πιο οικονομικό και προσιτό στους επιβάτες μας ενώ κάνει λόγο για κρατικό παρεμβατισμό στη λειτουργία των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών .

Με τον πρόεδρο της Ένωσης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας Απόστολο Βεντούρη συναντήθηκαν σήμερα ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης μαζί με την Υπεύθυνη του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Τουριστικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας κα Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Η Νέα Δημοκρατία καλεί την κυβέρνηση να λάβει υπόψιν της φλέγοντα ζητήματα της ακτοπλοΐας, όπως τον υπερβολικό φόρο προστιθέμενης αξίας, τα υψηλά τέλη υπέρ τρίτων ή την ξέφρενη κούρσα του πετρελαίου», τόνισαν σε κοινή δήλωση τους ο κ. Πλακιωτάκης και η κα Κεφαλογιάννη, ενώ κάλεσαν τον αρμόδιο υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Γιάννη Διαμαντίδη «να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο».

Στη συνάντηση με το προεδρείο της ΕΕΝ ήταν, επίσης, παρόντες ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π κ. Νίκος Αναστασόπουλος, καθώς και ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στέφανος Αγιάσογλου.

Μετωπική θανάτου στην Πατρών – Πύργου

ΕΔΩ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΥΧΑΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ MΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΑ


troktiko    Μετωπική θανάτου στην Πατρών   Πύργου
Παρανάλωμα του πυρός τα δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν μετωπικά απόψε στην Ε.Ο. Πατρών- Πύργου, μεταξύ Γαστούνης και Λευκοχωρίου. … Οδηγός και συνεπιβάτης του ενός οχήματος κατόρθωσαν να βγουν εγκαίρως. Όμως ο οδηγός του άλλου οχήματος δεν τα κατάφερε και κάηκε ζωντανός…

iliatora

Aύριο οι ονομαστικές ψηφοφορίες του νομοσχεδίου για τη βιοποικιλότητα


troktiko    Αύριο οι ονομαστικές ψηφοφορίες του νομοσχεδίου για τη βιοποικιλότητα

Οι δύο ονομαστικές ψηφοφορίες, που ζήτησαν η Ν.Δ. και ο ΛΑ.Ο.Σ., επί των άρθρων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη βιοποικιλότητα θα διεξαχθούν αύριο το μεσημέρι στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη τροπολογία που αφορά στον επαναχαρακτηρισμό των περιοχών, δεξιά και αριστερά των εθνικών οδών, ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ενώ ο ΛΑ।Ο।Σ। για το επίμαχο άρθρο 9 που αφορά στους όρους δόμησης σε περιοχές «Natura»।Ενδιαφέρον θα έχει η στάση που θα κρατήσουν οι Αχαιοί βουλευτές!!!!!!

Συνελήφθησαν Έλληνες ναυτικοί στη Βενεζουέλα


troktiko    Συνελήφθησαν Έλληνες ναυτικοί στη ΒενεζουέλαΣύμφωνα με επιστολή, που περιήλθε πριν από λίγο, στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το Φ/Γ ‘’MARIA L’’ Ελληνικής … σημαίας, με αριθμό νηολογίου 11240, που ευρίσκεται στο λιμένα JOSE Terminal της Βενεζουέλας, κρατείται από τις τοπικές Αρχές διότι βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών στα ύφαλα του πλοίου και πιο συγκεκριμένα στο τιμονάκι.
Σύμφωνα με ενημέρωση τοπικού πράκτορα, η ποσότητα που βρέθηκε είναι 353 δέματα, άγνωστης προς το παρόν ουσίας, με συνολικό βάρος 417,6 κιλά, τα οποία ευρέθησαν ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν δύτες, κατ’ απαίτηση της διεύθυνσης του ιδιωτικού λιμένα στο JOSE και με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας.

Αποζημιώσεις μαμούθ κέρδισαν 105 καθαρίστριες από το δημόσιο


Αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ καλείται να καταβάλει το Δημόσιο σε 105 καθαρίστριες δημοτικών σχολείων, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που τις
δικαίωσε σε διεκδικήσεις τους για μεγαλύτερες αμοιβές.

Οι καθαρίστριες προσέφυγαν στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι αν και εργάζονταν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, εμφανίζονταν στις λίστες του Δημοσίου ως εργολάβοι, με αποτέλεσμα να αμείβονται λιγότερο από τις προβλεπόμενες συμβάσεις.

Με την απόφασή του το Πρωτοδικείο (394/2011) δικαίωσε τις καθαρίστριες και κρίνοντας ότι το Δημόσιο παραβίαζε τα δικαιώματά τους διατάσσει την αποζημίωση της καθεμίας με ποσά κατά περίπτωση από 50 έως 72 χιλιάδες ευρώ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΛΕΞΗ ΚΟΥΓΙΑ

€200.000 από τον Ν. Πατέρα για τις μοτοσικλέτες της ΕΛ.ΑΣ

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι μοτοσικλέτες αυτές παραμένουν στο πάρκινγκ της ΕΛΑΣ, διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κονδύλια για την επισκευή τους. Το περιεχόμενο της επιστολής του Νικόλα Πατέρα προς τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Παπουτσή έχει ως ακολούθως:
"Από δημοσιεύματα εφημερίδων πληροφορήθηκα ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην επισκευή του στόλου των μοτοσυκλετών των ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ.
Όπως γνωρίζετε τα τελευταία 20 χρόνια, το οικογενειακό μας Ίδρυμα ‘’ ΝΙΚΟΛΑΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ’’ αλλά και εγώ προσωπικά έχουμε προσφέρει άμεση οικονομική συμπαράσταση σε δεκάδες οικογένειες αστυνομικών που έχασαν την ζωή τους ή τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Ταυτόχρονα έχουμε δωρίσει εξοπλισμό (αλεξίσφαιρα γιλέκα, ασυρμάτους κ.λπ.) σε πολλές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ελάχιστη συνεισφορά για την συνέχιση του δύσκολου έργου της, που αποκλειστικό στόχο έχει την πάταξη της εγκληματικότητας.
Με την παρούσα επιστολή θέλω να σας γνωρίσω την απόφασή μου να δωρίσω το ποσό των € 200.000 ( διακόσιες χιλιάδες ευρώ) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για να διατεθούν στην άμεση επισκευή όλων των μοτοσυκλετών των ομάδας ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ, που βρίσκονται ακινητοποιημένες λόγω της έλλειψης χρημάτων.
Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να προσφέρουμε στην κοινωνία μας και να βοηθάμε την Πατρίδα μας".

Πορτογαλία: Αντλησε 1 δισ με πολύ υψηλό επιτόκιο
1,9% υψηλότερα διαμορφώθηκε το επιτόκιο δανεισμού σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία στη σημερινή έκδοση ομολόγων. Οι αποδόσεις των πορτογαλικών ομολόγων έχουν σημειώσει μεγάλη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η Λισαβόνα θα αναγκαστεί να προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης.
O οργανισμός διαχείρισης του δημοσίου χρέους της χώρας πούλησε τα ομόλογα με επιτόκιο 5,993% έναντι 4,086% στη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου.
Οι προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,6 φορές έναντι 1,9 φορών στην προηγούμενη δημοπρασία. Η απόδοση του 10ετούς πορτογαλικού ομολόγου σκαρφάλωσε νωρίτερα σήμερα σε νέο ιστορικό ρεκόρ - στο 7,8%.

Standard & Poors: Πιθανή η χρεοκοπία της ΕλλάδαςΣύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters καθοριστικό ρόλο για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από τον οίκο Standard & Poor's θα έχουν τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών Συνόδων Κορυφής που θα γίνουν τον Μάρτιο και η μορφή που θα πάρει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) - ο οποίος θα διαδεχθεί από το 2013 το σημερινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)...Μιλώντας στην τηλεόραση του Reuters ο επικεφαλής του οίκου για την πιστοληπτική αξιολόγηση ευρωπαϊκών χωρών κ. Μόριτς Κρέμερ, είπε: «Έχουμε δύο μεγάλες ανησυχίες.

Η πρώτη αφορά το καθεστώς προτιμώμενου πιστωτή στο πλαίσιο του ΕΜΣ και η δεύτερη αφορά στους όρους που μπορεί να επιβάλει ο Μηχανισμός όσον αφορά την αναδιάρθρωση χρέους».

Σύφωνα με το Bloomberg και δηλώσεις του κ. Κρέμερ είναι πιθανή η περαιτέρω υποβάθμιση του αξιόχρεου κάποιων χωρών της Ευρωζώνης και είναι δυνατή μία χρεοκοπία της Ελλάδας.

«Η διαβάθμιση που έχουμε δώσει στην Ελλάδα είναι μη επενδυτική εδώ και περίπου ένα χρόνο, επομένως υπάρχει σαφώς η πιθανότητα χρεοκοπίας», είπε, προσθέτοντας ότι αν συμβεί, τότε οι επενδυτές θα λάβουν το 30% έως 50% της αξίας (σ.σ.: των ομολόγων).

Αναφερόμενος στη σημασία των συνόδων κορυφής της ΕΕ για την πιστοληπτική αξιολόγηση, ο κ. Κρέμερ είπε: «Η ανησυχία μας έχει σχέση με δύο χαρακτηριστικά που πιστεύουμε ότι θα έχει ο ΕΜΣ - ότι θα θέτει τους (σ..σ: ιδιώτες) κατόχους κρατικών ομολόγων σε δυσμενέστερη θέση όσον αφορά το καθεστώς πιστωτών και ότι θα εισάγει όρους για τη χορήγηση δανείων σε χώρες της Ευρωζώνης με δυσκολία πρόσβασης στις αγορές, που θα περιλαμβάνουν την αναδιάρθρωση του χρέους που κρατούν ιδιώτες».

Ως συνέπεια, πρόσθεσε, «ο Standard & Poor's θα εξετάσει την υποβάθμιση των χωρών που είναι πιθανοί "πελάτες" του ΕΜΣ μετά το 2013», προσθέτοντας ότι αυτές οι χώρες είναι «κατά πρώτο λόγο η Πορτογαλία και η Ελλάδα».

Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα του Bloomberg, στο συνέδριο του Euromoney στο Λονδίνο διατυπώθηκε η προσδοκία από σχεδόν το σύνολο των 400 συνέδρων ότι μία ευρωπαϊκή χώρα θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της κατά την επόμενη διετία.

Ο υπεύθυνος για επενδύσεις του κερδοσκοπικού κεφαλαίου (hedge fund) LNG Capital προέβλεψε ότι η αξία των ελληνικών ομολόγων θα μειωθεί κατά 50% και η περίοδος αποπληρωμής τους θα επιμηκυνθεί κατά 5 έως 10 χρόνια με μία σειρά από αναδιαρθρώσεις.

New look Άρη στη Βουλή


Πολλά blogs ασχολούνται σήμερα με το νέο λουκ του συμπατριώτη μας πρώην Υπουργού

Άρη Σπηλιωτόπουλου. Ο φακός (κλικ) τον εντόπισε να κάθεται στα σχεδόν άδεια έδρανα στην συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος για την βιοποικιλότητα. Καρό σακάκι...
ζιβάγκο μπλούζα, Ρόλεξ και βέρα στο αριστερό χέρι! και στο δεξί χέρι κόκκινο βραχιολάκι!...
Ανεξαρτήτως που ευρίσκεται κανείς πολιτικά, οφείλει να ομολογήσει ότι ο πρώην υπουργός είναι ίσως ο πιο καλοντυμένος στη Βουλή ακολουθώντας πάντα πιστά τις τελευταίες επιταγές της μόδας.

ΕΞΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣTHKAN AΠΟ ΤΗΝ Moody's।!!
Σε συνέχεια της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, ο διεθνής Οίκος αξιολόγησης, Moody's, προχώρησε σήμερα στην υποβάθμιση έξι ελληνικών τραπεζών και συγκεκριμένα, της Εθνικής Τράπεζας, της EFG Eurobank, της Alpha Bank, της Πειραιώς, της ATEbank και της Attica Bank.
Η Moody's έδωσε αρνητικές προοπτικές για τις αξιολογήσεις και των έξι τραπεζών οι οποίες, συναρτώνται με την αντίστοιχη πρόβλεψη για το Ελληνικό χρέος.

Παράλληλα, προέβη σε αναθεώρηση της οικονομικής ισχύος κάποιων τραπεζών, η ρευστότητα των οποίων πιέζεται και οι οποίες είναι "εκτεθειμένες" σε ομόλογα του... Ελληνικού Δημοσίου.!!!

Ο Πρώην πρόεδρος του Ν.Ο.Π Αλέξανδρος Καλλέργης στο στούντιο του Ραδιογάμμα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΚΡΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΟΥ RADIO GAMMA

Δεν έχουν που να θάψουν τους νεκρούς τους।
Δεν είναι μακάβριο αστείο αλλά μια πραγματικότητα στο Ρίον।
Το κατήγγειλε στο Ράδιο Γάμμα στην εκπομπή "Γη του Πυρός" ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ρίου κ। Σπυρόπουλος।
Κοντολογίς δεν υπάρχει χώρος και μάλιστα , όπως είπε ο κ। Σπυρόπουλος, υπάρχει μια περίπτωση όπου νεκρός θάφτηκε σε οικογενειακό τάφο με αποτέλεσμα οι συγγενείς του ήδη ... εγκατεστημένου νεκρού, να πάθουν την πλάκα της ζωής τους όταν πήγαν να ανάψουν το καντίλη του αγαπημένου τους και βρήκαν ξένο νεκρό στον τάφο!

Αίρεται η ασυλία τριών βουλευτών...Την άρση της ασυλίας τριών βουλευτών, προκειμένου να δικαστούν για αδικήματα που τέλεσαν πριν εκλεγούν στο αξίωμα, ψήφισε η ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για τους... βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Αρβανιτίδη, Παναγιώτη Δημτρουλόπουλο και Αργύρη Λαφαζάνη.
Υπέρ της άρσης της ασυλίας και των τριών βουλευτών είχε αποφανθεί προηγουμένως η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Ο Γ. Αρβανιτίδης κατηγορείται για απείθεια κατ΄εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και υπεξαγωγή εγγράφου κατά συναυτουργία, αδικήματα που φέρεται να διέπραξε όταν ήταν δήμαρχος Εχεδώρου το 2006.

Υπέρ της άρσης της ασυλίας του ψήφισαν 146 βουλευτές, κατά 36, ενώ 5 ψήφισαν λευκό.

Ο Π. Δημητρουλόπουλος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, όταν ήταν νομάρχης Ηλείας. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του ψήφισαν 145 βουλευτές, κατά 31, ενώ 11 ψήφισαν λευκό.

Ο Αρ. Λαφαζάνης κατηγορείται για ψευδή ανωμοτί κατάθεση σε δίκη στην οποία ήταν πολιτικός ενάγων. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του ψήφισαν 1424 βουλευτές, κατά 53, ενώ 10 ψήφισαν λευκό.

Τέλος, η Βουλή απέρριψε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της ασυλίας της αντιπροέδρου της Βουλής Βαρβάρας Νικολαΐδου, η οποία κατηγορείται για αντίσταση και αυτοδικία. Υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισαν 13, κατά 161, ενώ 13 βουλευτές ψήφισαν λευκό.
enet.gr

Φωτιά και λαύρα ο δήμαρχος Δυτικής Αχαίας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος για τα οικοσυστήματα της περιοχής του που προστατεύονται απο διεθνείς και εθνικές συμβάσεις όπως το ΝΑΤΟΥΡΑ και η συνθήκη ΡΑΜΨΑΡ।
Και όλα αυτά καθώς η υπουργός Περιβάλλοντος , κΜπιρμπίλη, μάλλον θέλει να τα 'αξιοποιήσει"।
Μιλώντας στο Ράδιο Γάμμα ο δήμαρχος είπα να 'μην τολμήσουν να βάλουν χέρι στην περιοχή γιατί θα υπάρξει αντίδραση"


ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ

Και τα χειροτερα ερχονται…….


Ξεγυμνώνοντας την ψυχή
Η 24χρονη Σάρα Γουάιτ είναι μια ψυχοθεραπεύτρια με μια άκρως ενδιαφέρουσα μέθοδο που σίγουρα οι άνδρες θα λατρέψουν και θα παραδεχτούν ότι αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα μόνο και μόνο για να τη δουν να γδύνεται μπροστά τους. Δείτε την εναλλακτική της θεραπεία που κάνει πάταγο
Όταν πας συνήθως στον ψυχολόγο βγάζεις τα εσώψυχά σου, τις ανασφάλειες που έχεις, τους προβληματισμούς και τα άγχη της καθημερινότητας.
Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στις συνεδρίες της 24χρονης Νεοϋορκέζας ψυχολόγου Σάρα Γουάιτ αλλά με έναν πιο εναλλακτικό τρόπο.
Η Σάρα εχει ένα μοναδικό τρόπο να...
προσεγγίζει τους πελάτες της και να λύσουν μια και καλή τα προβλήματά τους, την "γυμνή ψυχοθεραπεία".
Έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας η νεαρή βγάζει σταδιακά τα ρούχα της σε μια προσπάθεια να χαλαρώσει τους πελάτες της και να τους κάνει να νιώθουν καλύτερα.
"Για τους άνδρες η θεραπεία, είναι πιο ενδιαφέρουσα, πιο δελεαστική,πιο συναρπαστική", είπε η Γουάιτ και συμπλήρωσε "Είναι μια πιο ισχυρή προσέγγιση στη θεραπεία."
Οι συνεδρίες είναι λίγο "αλμυρές" και κοστίζουν 150 την ώρα και πραγματοποιούνται μέσω Web cam. Όταν αναπτύξει μια "φροϋδική σχέση" με τον πελάτη υπάρχει η δυνατότητα βίντεο συνεδρίασης μέσω skype.
Για οποίον επιθυμεί μια συνεδρία με την ψυχολόγο δεν έχει παρά να μπει στο http://www.sarahwhitelive.com/